GDPR stamp

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujů, ako spoločnosť GLIX DECO s.r.o., IČO: 064 51 918, so sídlom Hudcova 102/11, Medlánky, 621 00 Brno, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C., vložka 102182, (ďalej len "GLIX") používa a chráni všetky informácie, ktoré sú spoločnosti GLIX.cz odovzdávané používaním webových stránok www.glix.cz, www.glix.sk, www.glix.ro a www.glixshop.com (ďalej len "Webové stránky"). GLIX sa zaväzuje zabezpečiť bezpečie Vašich osobných údajov. Ak by sme Vás požiadali o poskytnutie určité informácie, podľa ktorej môžete byť pri používaní týchto webových stránok identifikovaní, uisťujeme Vás, že táto informácia bude použitá len v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov (ďalej len "Zásady o OÚ"). GLIX môže tieto zásady čas od času zmeniť aktualizáciou tejto stránky. Občas by ste tieto Zásady o OÚ mali skontrolovať, aby ste sa uistili, že Vám prípadné zmeny vyhovujú. Tieto Zásady o OÚ sú platné od 21. 5. 2018.

Správcom údajov je spoločnosť GLIX.

Tým, že nám poskytnete Vaše osobné údaje (ďalej len ""), nám dávate svoj súhlas so spracovaním a správou OÚ, ktorých účel a podmienky použitia sú stanovené nižšie. Všetky Vaše OÚ, ktoré od Vás obdržíme, budú zhromaždené, uložené a použité v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä so zákonom č.101 / 2000 Zb. O ochrane osobných údajov, (ďalej len "Zákon"), Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES, (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, anglicky General Data Protection Regulation; ďalej len "GDPR"), so zákonom č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, a ďalej podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

Osobné údaje sú informácie, ktoré Vás môžu identifikovať ako žijúceho jedinca, či už samy o sebe, alebo súčasne s ďalšími informáciami, ktoré máme, alebo môžeme mať k dispozícii.

 

ČO ZHROMAŽĎUJEME

Môžeme o vás zhromažďovať a spracovávať nasledujúce údaje:

a) Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom prístupu a vyplnením formulára na Webovej stránke.

b) Ak nás kontaktujete, môžeme uchovávať záznam o tejto korešpondenciu.

c) Podrobné informácie o Vašich návštevách Webových stránok a o zdrojoch, ku ktorým ste sa pripojili.

Ak nesúhlasíte s tým, aby Vaše OÚ boli používané v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov, prosíme, neposielajte nám svoje OÚ prostredníctvom Webových stránok.

 

VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE


Informácie, o ktoré Vás žiadame, môžu zahŕňať:

a) Meno / Priezvisko

b) Adresa trvalého bydliska, mesto, PSČ / korešpondenčná adresa

c) Emailová adresa

d) Mobilné telefónne číslo, príp. pracovné telefónne číslo

e) Spôsob úhrady, príp. bankové spojenie

h) Informácie poskytnuté v akomkoľvek poli "voľný text" na Webových stránkach (tj. prázdne miesta, kam môžete ľubovoľne vkladať komentáre)

 

Tento zoznam nie je úplný a môže byť aktualizovaný.

 

KDE UKLÁDAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE


Vaše OÚ, ktoré sme získali prostredníctvom webovskej stránky, sú smerované do jedného alebo viacerých IT systémov. Tu sú uložené a použité za účelom (napr.) Spracovanie Vašej požiadavky na informáciu tak, aby ste na Vašu otázku dostali riadnu odpoveď a informácie o našich produktoch, za účelom uzavretia zmluvy (prijatie a vybavenie Vašej objednávky produktov).

Vaša OÚ môžu byť uchovávané na našich zabezpečených serveroch v našich IT systémoch v Českej republike, Anglicku a Nemecku. Poskytnutím svojich OÚ s týmto prevodom, uložením alebo spracovaním vyjadrujete súhlas. Pre zaistenie bezpečného spracovania Vašich dát v súlade s týmito Zásadami o OÚ údajov využívame všetky možné k tomu potrebné opatrenia.

Súhlasíte s tým, že Vami poskytnuté OÚ budú systematicky spravované automatickým spôsobom za použitia automatických a akýchkoľvek ďalších nástrojov informačného systému.

 

NA ČO NÁM SLÚŽIA ZÍSKANÉ INFORMÁCIE


a) Zaistenie čo najefektívnejšieho spôsobu prezentácie obsahu našich Webových stránok pre Vás

b) Zabezpečenie plnenia zmluvy

c) Interné vedenie záznamov

d) Poskytnutie informácie, produktu alebo služby podľa Vašej požiadavky alebo poskytnutie takýchto informácií a služieb, pri ktorých predpokladáme, že by Vás mohli zaujímať, vrátane obehu marketingových materiálov použitím emailovej adresy, ktorú ste nám poskytli.

e) Zasielanie priameho marketingu elektronickou cestou (emailom) o produktoch a službách

g) Oznámenie o zmenách našich služieb

h) Zasielanie blahoželania a darčekových poukážok k narodeninám

 

 

PRIAMY MARKETING


Pri každom súbore Vašich osobných informácií na Webovej stránke si vzájomne vyjasníme, či Vaše dáta môžu byť použité na účely priameho marketingu. Zároveň Vás požiadame o súhlas k jeho odberu, alebo Vám umožníme sa z jeho odberu odhlásiť.

Budeme Vás kontaktovať elektronickou cestou (e-mailom) alebo telefonicky ohľadom informácií, ktoré ste si vyžiadali a ohľadom informácií s podobným predmetom, ktorý bol uvedený vo Vašom požiadavky alebo bol predmetom Vášho predchádzajúceho nákupu u nás. Ak si neželáte, aby sme týmto spôsobom použili Vaše údaje, môžete na formulári, ktorým zbierame Vaše osobné údaje, príslušné políčko nezaškrtávajte.

Zakaždým, keď budete vyzvaní na vyplnenie formulára na webových stránkach, nesúhlasíte-li, príslušné políčko nezaškrtávajte. V priamom marketingu by sme Vám elektronickou cestou (e-mailom alebo telefónom) ukázali jednoduchý spôsob, ako príslušným spôsobom ďalší priamy marketing odmietnuť.

 

DOBA SPRAVOVANÍ ÚDAJOV


Súhlas na riadenie informácií, ktorý nám dávate, je platný po dobu 10 rokov odo dňa, keď ste nám prostredníctvom webovskej stránky Vaše údaje odovzdali.

 

BEZPEČNOSŤ


Zaväzujeme sa zaistiť bezpečnosť Vašich dát. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k nim alebo ich neoprávnenému zverejnenie, zaviedli sme vhodné fyzické, elektronické a manažérske postupy na ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré na Webovej stránke zhromažďujeme. Súhlasíte s tým, že údaje, ktoré nám poskytnete, budú spravované systematicky a pomocou automatických či manuálnych prostriedkov. Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú uložené na našich zabezpečených serveroch a / alebo na zabezpečených serveroch prevádzkovateľov Webových stránok.

 

POSKYTOVANIE VAŠICH DAT

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť iným spoločnostiam, ktoré angažujeme preto, aby nám pomohli s našimi aktivitami, napr. Spoločnostiam zaisťujúcim prepravu a doručenie Vami zakúpených produktov, poskytovatelia IT hostingu a údržby, spoločnostiam, ktoré pre nás vykonávajú činnosť spracovateľa OÚ s ktorými máme uzatvorenú zodpovedajúce spracovateľskú zmluvu. Vaša OÚ môžeme tiež odovzdať stranám, pre ktoré od Vás dostaneme súhlas na odovzdanie týchto Vašich údajov. Sú nimi najmä zmluvnú dopravcami a spoločnosti Bimago - Artgeist sp. z o. o., IČO: 100 848 543, so sídlom ul. Lotnicza 24, 54-155 Wrocław, Poľska, Falcko s.r.o., so sídlom Dopravná 5, 955 01 Topoľčany, IČO: 36 543 179 a STYLER Grzegorz Litewka, Szymon Romaniewski, Sp. J., Dziekanowice, Ul. Karola Wojtyłu 7, 32-086 Węgrzce, NIP: 944-17-95-269, REGON: 351546804, KRS: 0000088311. Ďalej Spoločnosť odovzdáva niektoré OÚ zákazníkov (e-mailová adresa, číslo a dátum objednávky a zoznam objednaných produktov) spoločnosti Heureka Shopping sro, IČO: 023 87 727, so sídlom Dúbravská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, a to za účelom vyhodnotenia Vašej spokojnosti s nákupom u nás.

Môžeme tiež odovzdať Vaše osobné údaje tretím stranám, ak máme povinnosť poskytnúť alebo zdieľať Vaše osobné údaje za účelom splnenia našej zákonnej povinnosti.

 

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB


Nižšie Vás informujeme o právach, ktoré Vám podľa príslušných právnych predpisov patrí v súvislosti so spracovaním Vašich OÚ, a to konkrétne o:

a) Právo prístupu k svojim OÚ

b) Právo na opravu OÚ

c) Právo na výmaz (tzv. "právom byť zabudnutý"), (s účinnosťou od 25. 5. 2018)

d) Právo na obmedzenie spracovanie svojich osobných údajov (s účinnosťou od 25. 5. 2018)

e) Právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu Vašich OÚ z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie zákazníka (s účinnosťou od 25. 5. 2018)

f) Právo na prenositeľnosť OÚ (s účinnosťou od 25. 5. 2018)

g) Právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať

h) Právo podať sťažnosť proti spracovaniu svojich osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Ak sa domnievate, alebo zistíte, že my alebo nami poverené tretie osoby vykonávame spracovanie Vašich OÚ, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Vaše OÚ nepresné s ohľadom na účel ich spracovania , môžete po nás požadovať doplnenie, opravu, blokovanie alebo likvidáciu Vašich OÚ. Súhlas môžete odvolať na info@glix.sk alebo písmene na adrese GLIX DECO s.r.o.,Hudcova 102/11, Medlánky, 621 00 Brno. Odvolaním Vášho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

ODKAZY NA INÉ STRÁNKY


Naše Webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné zaujímavé webové stránky. Ak však takýto odkaz použijete a naše Webové stránky opustíte, mali by ste si uvedomiť, že nad týmito inými webovými stránkami nemáme žiadnu kontrolu. Nemôžeme preto zodpovedať za ochranu a súkromie akýchkoľvek informácií, ktoré poskytnete pri navštívení takých stránok, a na takéto stránky sa nevzťahujú tieto Zásady o OÚ. Mali by ste byť opatrní a nájsť si vyhlásenie o ochrane osobných údajov platné pre dané webové stránky.

 

POUŽÍVAJÚ STRÁNKY SÚBORY COOKIES A ČO TIETO SÚBORY PREDSTAVUJÚ?


Máme možnosť zhromažďovať informácie o súboroch cookies na koncovom zariadení užívateľa a ďalších podobných technológiách, ako sú miestne úložisko dát prehliadača alebo pomocník.

Cookie je malý textový súbor, ktorý prehliadač ukladá na koncové zariadenie používateľa. Súbory Cookies často obsahujú anonymný, jedinečný identifikátor, ktorý nám dovoľuje určovať a počítať prehliadača, ktoré navštevujú naše stránky. Cookies nám tiež umožňujú zbierať informácie o tom, ako a kedy sú používané služby: napríklad z ktorej stránky sa užívateľ na naše služby dostal, kedy a čo používateľ webu na našich Webových stránkach prezerá, ktorý prehliadač používa, aké je rozlíšenie obrazovky, aký je operačný systém, aká je adresa IP terminálu užívateľa a sériové číslo. Cookies tiež užívateľovi poskytujú možnosť nevkladať zakaždým užívateľské meno, heslo a osobné prispôsobenie.

Cookies sa samy v sieti nepohybujú, iba sú terminálu užívateľa priradené webovou stránkou, ktorú si užívateľ načíta. Súbory cookie môže neskôr čítať a používať iba server, ktorý tieto súbory zaslal. Cookies a podobné technológie nepoškodzujú terminál používateľa alebo jeho súbory, ani nemôžu byť použité na spúšťanie programov alebo na šírenie vírusov.

Používatelia nemôžu byť len pomocou cookies alebo ďalších technológií identifikovaní a naše Webové stránky nemôžu poznať napr. E-mailovú adresu používateľa, ak nám ju sám neoznámil. So zreteľom na právne predpisy pre ochranu súkromia a zásad ochrany osobných údajov pri každej služby môžu byť informácie prijaté zo súborov cookie a iných podobných technológií spojené s prípadnými ďalšími informáciami získanými od užívateľa iným spôsobom.

Prečo sa súbory cookies používajú?

Cookies a podobné technológie sa používajú pre analýzu a ďalší vývoj našich služieb, aby sme mohli našim užívateľom poskytovať lepšie služby. Cookies a podobné technológie používame tiež pre zisťovanie počtu návštevníkov a v štatistickom monitorovanie pre meranie efektivity reklamy. Napr. u marketingových e-mailov a letákov môžeme zistiť, ktoré správy boli otvorené a na ich základe sledovať napr. posun z internetového obchodu. K zlepšeniu využiteľnosti našich Webových stránok vykonávame krátkodobé štúdie, v ktorých môžeme ukladať dáta pohybov myši užívateľa a návštevy špecifických stránok.

 

Potrebujete poradiť?

Ak sa chcete na niečo opýtať alebo nám čokoľvek oznámiť, potom nás prosím kontaktujte na našej zákazníckej linke +421 233 056 310 alebo zašlite dotaz na adresu: info@glix.sk. Radi Vám poradíme a Vaše otázky zodpovieme najneskôr do 2. pracovného dňa.

Doprava zadarmo

Doprava zadarmo

Doprava zdarma pri nákupe nad 80 EUR. Tovar Vám doručíme cez dopravcu: Slovenská pošta, DPD či Zásielkovňa.

Záruka vrátenia peňazí

Záruka vrátenia peňazí

Ak vám objednaný tovar nebude vyhovovať, môžete ho vrátiť do 30tich dní od doručenia bez udania dôvodu.

Široký výber tovaru

Široký výber tovaru

V našej ponuke je viac ako 10 000 produktov. Sme výrobcovia bytových dekorácií a zároveň hrdí partneri slávnych svetových značiek.