GDPR stamp

 

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, anglicky General Data protection Regulation; ďalej len "GDPR"), podľa zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov (ďalej len "ZOOU") a podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov udeľujem týmto spoločnosti:

 

GLIX DECO s.r.o, IČO: 064 51 918, so sídlom Hudcova 102/11, Medlánky, 621 00 Brno, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C., vložka 102182 (ďalej len "Spoločnosť"), ako správcovi osobných údajov, súhlas s tým, aby po dobu trvania zmluvného vzťahu / zmluvných vzťahov uzatvorených medzi mojou osobou, príp. osobou, ktorej som zákonným zástupcom a Spoločnosťou a následne tri roky po jej / ich skončení alebo po dobu jedného roka, ak k uzavretiu zmluvy nedôjde, 10 rokov spracovávala (a to aj automatizovane a najmä prostredníctvom zhromažďovania, monitorovania, profilovanie, vyhodnocovanie a uchovávanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, upravovanie alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia) moje citlivé a osobné údaje pre účely:

 

 • zistenie mojich relevantných potrieb ako zákazníka Spoločnosti
 • ponúknutí a poskytnutia vhodných obchodných ponúk a benefitných zákazníckych programov Spoločnosti

 

Taktiež na rovnakú dobu udeľujem Spoločnosti súhlas so zasielaním obchodných oznámení, ponúk a benefitných zákazníckych programov Spoločnosti a dotknutých obchodných partnerov, a to ako elektronickými prostriedkami, tak v tlačenej forme.

 

Osobné údaje, ktoré budú na základe tohto súhlasu spracovávané, zahŕňajú meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt / miesto podnikania, rodné číslo, pohlavie, dátum narodenia a oblasť záujmu, číslo bankového účtu, údaje z predložených dokladov, údaje o platbách, telefónne a e-mailové spojenie, informácie identifikujúce zariadení alebo osobu spojenú s užívaním zariadenia, napr. IP adresy alebo identifikátory cookies, informácie o nákupných preferenciách.

 

Na základe tohto súhlasu je Spoločnosť oprávnená poskytnúť moje osobné údaje na uvedené účely aj príslušným obchodným partnerom, najmä dopravcom, výrobcom tovaru. Ďalej Spoločnosť odovzdáva niektoré OÚ zákazníkov (e-mailová adresa, číslo a dátum objednávky a zoznam objednaných produktov) spoločnosti Heureka Shopping sro, IČO: 023 87 727, so sídlom Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, a to za účelom vyhodnotenie spokojnosti zákazníkov.

 

Poučenie správcu o právach dotknutej osoby podľa § 12 a 21 ZOOU.

 

Spoločnosť, ako správca osobných údajov, týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov, vrátane rozsahu práv subjektu údajov súvisiacich so spracovaním ich citlivých a osobných údajov Spoločnosťí.

Spoločnosť spracováva osobné údaje v súlade s platnou právnou úpravou / právom Európskej únie, najmä teda v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46 / ES z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov , ďalej tiež v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, najmä teda v súlade s Dohovorom o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov č. 108, vyhlásená pod č. 115/2001 Zb. m. s., a ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorým je najmä zákon č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZOOU").

 

Účel a rozsah spracovania osobných údajov:

Spoločnosť spracováva iba presné osobné údaje, ktoré získala v súlade s ZOOU, pričom tieto osobné údaje zhromažďuje a spracováva len za stanoveným účelom, v nižšie uvedenom rozsahu, po dobu 10 rokov / trvania zmluvného vzťahu a následne tri roky po jeho skončení, alebo po dobu jedného roka, pokiaľ k uzavretiu zmluvy nedôjde.

Základné účely spracovania osobných údajov:

 • plnenie zmluvy a poskytovanie služieb;
 • účtovné a daňové účely;
 • dodržanie právneho záväzku;
 • priamy marketing (informačné a produktové kampane)
 • vedenie zákazníckej evidencie
 • zasielanie blahoželania a darčekových poukážok k narodeninám
  • ponúknutí a poskytnutia vhodných obchodných ponúk a benefitných zákazníckych programov Spoločnosti
  • zistenia relevantných potrieb ako zákazníka Spoločnosti.

 

Rozsah spracovania osobných údajov:

Spoločnosť spracováva osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

 

 • identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie;
 • adresné údaje: adresa trvalého, príp. prechodného bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, telefón, emailová adresa;
 • ďalšie osobné údaje: číslo bankového účtu, oblasť záujmu, a ďalšie osobné údaje vyplývajúce z konkrétnej zmluvy či zo zákona.

 

Zdroje osobných údajov:

Spoločnosť získava osobné údaje najmä od dotknutej osoby v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy, príp. od tretích osôb.

Spoločnosť vždy informuje dotknuté osoby o tom, kedy je poskytnutie osobných údajov potrebných na poskytnutie konkrétnej služby a kedy je naopak dobrovoľné, avšak poskytnutie takýchto osobných údajov uľahčí vzájomnú komunikáciu medzi subjektom údajov a spoločnosť a tiež významne zefektívni poskytovanie služieb.

Spoločnosť za účelom zvyšovania kvality služieb, objektivity, preukázateľnosti a bezpečnosti, monitoruje a zaznamenáva komunikáciu so subjektmi údajov (predovšetkým telefonické hovory na zákazníckej linky). Subjekt údajov je o tejto skutočnosti vopred informovaný a je oprávnený tento postup odmietnuť.

 

Spracovatelia a príjemcovia:

Osobné údaje môžu byť pre zabezpečenie vyššie popísaných účelov vedľa Spoločnosti a jej zamestnancov spracovávané tiež Spracovateľovi, a to na základe zmlúv o spracovaní osobných údajov uzatvorených v súlade s ZOOU medzi Spracovateľom a Spoločnosťou ako Správcom. Sú nimi najmä zmluvnú dopravcami a spoločnosti Bimago - Artgeist sp. z o. o., IČO: 100 848 543, so sídlom ul. Lotnicza 24, 54-155 Wrocław, Poľska, Falcko s.r.o., so sídlom Dopravná 5, 955 01 Topoľčany, IČO: 36 543 179 a STYLER Grzegorz Litewka, Szymon Romaniewski, Sp. J., Dziekanowice, Ul. Karola Wojtyłu 7, 32-086 Węgrzce, NIP: 944-17-95-269, REGON: 351546804, KRS: 0000088311. Ďalej Spoločnosť odovzdáva niektoré OÚ zákazníkov (e-mailová adresa, číslo a dátum objednávky a zoznam objednaných produktov) spoločnosti Heureka Shopping sro,IČO: 023 87 727, so sídlom Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, a to za účelom vyhodnotenia spokojnosti zákazníkov.

Spoločnosť spracováva osobné údaje manuálne i automaticky. Ochrana osobných údajov je Spoločnosťou technicky a organizačne zabezpečená v súlade s ZOOU. Rovnaké zabezpečenia vyžaduje Spoločnosť aj od spracovateľov osobných údajov.

Spoločnosť informuje, že osobné údaje môžu byť na základe zákonnej žiadosti odovzdané tretím subjektom, ktoré disponujú zákonnú právomocí vyžadovať odovzdanie predmetných osobných údajov.

Práva dotknutých osôb:

Subjekt údajov je oprávnený požadovať informáciu o spracovaní svojich osobných údajov o účele spracovania osobných údajov, rozsahu, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, o zdrojoch osobných údajov, o povahe automatizovaného spracovania, spracovateľov o príjemcoch, prípadne kategóriách príjemcov osobných údajov.

Spoločnosť poskytne oznámenie požadovaných informácií bez zbytočného odkladu, za primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie takejto informácie.

V prípade, že subjekt údajov zistí alebo sa domnieva, že Spoločnosť alebo zmluvná spracovateľ Spoločnosti vykonáva spracovanie osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, je subjekt údajov oprávnený:

 • požiadať Spoločnosť alebo jej zmluvného spracovateľa o vysvetlenie;
 • požadovať, aby Spoločnosť alebo jeho zmluvná spracovateľ odstránili takto vzniknutý stav; najmä je subjekt údajov oprávnený požadovať blokáciu, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

Spoločnosť vždy bez zbytočného odkladu informuje subjekt údajov o vybavenie jeho žiadosti. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek sa obrátiť so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov.

Tento súhlas udeľujem dobrovoľne a som si vedomý toho, že ho môžem kedykoľvek odvolať

Zároveň beriem na vedomie, že neudelenie alebo odvolania tohto súhlasu môže mať za následok to, že niektoré dodávky alebo služby nebude možné ponúknuť na mieru mojim potrebám. Poskytovanie dodávok či služieb však v žiadnom prípade nie je podmienené udelením tohto súhlasu.

Beriem na vedomie, že udelením tohto súhlasu nie je nijako dotknuté právo Spoločnosti zasielať obchodné ponuky a oznámenie z dôvodu ponúkanie vlastných produktov a služieb po dobu trvania zmluvy.

Viac o ochrane osobných údajov ZDE: